Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Cografya özel ders Birebir özel derslerle genel bir çerçeve çizilmekte ve öğrencilerin coğrafi bilgiyi nasıl öğrenip kullanacaklarına dair anektodlar aktarılmakdır. Öğrenciler ders çalışırken önlerine çıkan konularla ilgili sorular sorabilmekte, anlamadıkları konuları öğretmenlerine sorabilmekte, coğrafyanın bilgileri sunmakta kullandığı yardımcı materyallerden faydalanma yollarını keşfetmektedirler. Cografya Özel Ders Öğrenmede kalıcılık olabildiğince fazla görsel materyal kullanmakla ve somut yaşantılar kazanmakla mümkündür.Bunun bilincinde olan öğretmenlerle çalışmak, öğrenmeyi etkileyen diğer faktörleri kontröl altına almaya ve amaca uygun, esnek bir ders planı eşliğinde belirlenen hedeflere ulaşmaya ciddi katkı sağlamaktadır.

Cografya özel ders Coğrafyada bütün olaylar birbirleriyle ilişkilidir. Olaylar birikimli bir süreç diziniyle birbirine bağlanmıştır. Bir olayın ortaya çıkış nedeni kendisiyle bağlantılı birçok sonuç ortaya çıkarır. Bu nedenle olayların oluş sebeplerini sorgulayarak çıkarımlar yapmak, sebep sonuç ilişkileri kurabilmek coğrafi düşüncenin temelini oluşturur.

Cografya özel ders Coğrafyanın en temel materyali haritalardır. Haritalar coğrafi olayların somutlaştırılmasında en büyük yardımcı kaynaklardır. Çalışılan konu ve edinilecek beceri ne olursa olsun haritalar her zaman başucu unsur olmalıdır. Böylece bilgiler zihinde daha iyi örgütlenecek ve coğrafi olayların yayılış sahalarıyla ortaya çıkış sebepleriyle arasında bağ kurabilme imkanı yakalanmış olacaktır.

Cografya özel ders Coğrafi olayların mekansal ve zamansal dağılışlarını göstermek için sıklıkla grafiklerden faydalanma yoluna gidilir. Grafiklerin çizilişi amaca ve konuya göre pasta grafikten çizgisel grafiğe kadar çeşitlilik gösterir.Grafikler olayların zaman içinde izlediği seyir, mekan içindeki dağılış hakkında fikir edinilmesine yardımcı olduğu gibi incelenen olayın mevcut durumunu koruduğu takdirde gelecekteki vaziyeti hakkında öngörülerde bulunulmasını sağlayarak bir yordanabilirlik ölçüsü verir.

Cografya özel ders Tablolar coğrafi verilerin incelenen konuya dair envanter ortaya koyma yönteminin uzantılarıdır.Cografya eğitiminin  Sütunlarla satırların amaca uygun bir biçimde düzenlenir ve istatistiki veriler örgütlü bir biçimde verilir. coğrafya eğitimi genel olarak Tablodaki bu istatistiki veriler felsefi bir temele oturtulan coğrafi bilgilerin örgütlenmesinde önemli yardımcı araçlardan biridir.